Menu
Obec Klenovice
Klenoviceokres Tábor

Odpady

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

výše 900,- Kč
splatnost 31. 3. 2024

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístně na území obce.

Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) se narodila v poplatkovém období poplatku, přičemž osvobození od poplatku trvá do konce tohoto poplatkového období,
b) je přihlášena v sídle ohlašovny obecního úřadu,
c) prokazatelně pobývá mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je žákem, učněm nebo studentem ubytovaným v domovu mládeže, internátu, vysokoškolské koleji nebo jiném zařízení sloužícím k ubytování, a to ve výši 50% roční sazby poplatku v roce ukončení každého školního roku.

4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do splatnosti poplatku uvedené v článku 6 vyhlášky, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku uvedené v článku 6 této vyhlášky.

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Pro ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu je možno využít formulář Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku, k němuž je nutno přiložit dokumenty dokládající existenci skutečností zakládajících tyto nároky. Ohlášení včetně souvisejích dokladů je nutno předložit ve lhůtě do splatnosti poplatku, případně ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu, vznikne-li tato skutečnost po lhůtě splatnosti poplatku. Formulář zde ke stažení (106.58 kB).

Partneři - svazky - projekty

Kde nás najdete?